تماس با ما

شرکت ورزیران (سهامی عام)


آدرس دفترمرکزی: بلوار آفریقا، نرسیده به پل میرداماد، کوچه عمدی، شماره ۴ کدپستی: 54714 15189
تلفــن: 88773124 - 021
فکـس: 88780963 - 021
:دبیرخانه
:واحد فروش

آدرس کارخانه: قزوین، بلوار شهید بهشتی، جاده نجف آباد، کارخانه ورزیران کدپستی: 48351 34159
تلفــن: 33343888 - 028
فکـس: 33349680 - 028

Web Site: www.varziran.comTel: 021-88773124Fax: 021-88780963

تماس با ما

کارخانه
قزوین، بلوار شهید بهشتی، جاده نجف آباد، کارخانه ورزیران کدپستی: 3415948351
تلفـن: 33343888-028
فکس: 33349680-028

دفتر مرکزی
تهران، بلوار آفریقا، نرسیده به پل میرداماد، کوچه عمدی، شماره ۴ کدپستی: 1518954714
تلفـن: 88773124-021
فکس: 88780963-021