انواع امولسیون

تک کت یا اندود سطحی (Tack Coat)

پخش یک لایه بسیار نازک امولسیون قیر روی سطح آسفالتی یا بتنی به منظور آغشته نمودن سطوح مزبور و ایجاد و چسبندگی با قشر آسفالتی که متعاقباً روی آن پخش می‌شود. در واقع اندود سطحی برای ایجاد چسبندگی بین دو لایه آسفالت موجود و جدید الزامی است.

پرایم کت یا اندود نفوذی (Prime Coat)

اندود نفوذی به منظور آماده کردن سطح راه شنی جهت پخش قشر آسفالت انجام می‌گردد. قیر پرایم کت که در سطح راه شنی پخش می‌گردد در داخل خلل و فرج آن نفوذ کرده و علاوه بر محکم نمودن سطح راه شنی باعث تسهیل چسبندگی قشر آسفالت به بدنه راه می‌گردد.

فاگ سیل (Fog Seal)

پخش قیر امولسیونی رقیق است بدون استفاده از پوشش سنگدانه‌ای و مصالح که به منظور احیاء سطوح آسفالتی صورت می‌گیرد که اساساً برای افزایش چسبندگی در سطح آسفالت و توانمند کردن سطوح آسفالتی خشک و آسیب‌دیده در اثر شرایط آب و هوایی به کار می‌رود، همچنین موجب پرکردن درزها و ترک‌های ریز شده به عنوان یک عایق رطوبتی آب‌بند از نفوذ آب ناشی از بارندگی به لایه‌های زیرین جلوگیری به عمل می‌آورد و موجب می‌گردد دانه‌های شن در آسفالت تثبیت شده و از شن‌زدگی آن جلوگیری به عمل آورد.

چیپ سیل (Chip Seal)

جهت اجرای روکش آسفالت سطحی مخصوصاً در جاده‌های روستايي و کم ترافیک کاربرد دارد. اين عملیات توسط ماشينی که دارای مخزن قير امولسيون و مصالح سنگی می‌باشد انجام می‌گیرد، در حين حرکت ماشین ابتدا قير امولسيون بر روی سطح جاده پاشيده شده و سپس مصالح سنگی از مخزن مربوطه بر روی قير ريخته می‌شود. سپس غلطک چرخ لاستیکی با حرکت بر روی جاده باعث فشرده شدن مصالح سنگی در لایه قيری می‌گردد.

چیپ سیل یا آسفالت سطحی عبارت است از پخش یک لایه امولسیون و پوشاندن آن با مصالح شنی دانه‌ای.

رود میکس (Road Mix)

آسفالت رود میکس (آسفالت سطحی) مخلوطی است از مصالح سنگی همراه با قیر مایع که بدون گرم کردن و در شرایط آب و هوایی محیطی تهیه و پخش می‌گردد که این مخلوط بایستی از مصالح سنگی با سنگ شکسته و یا شن و ماسۀ رودخانه‌ای طبیعی شکسته تهیه گردد.


امولسیون های قیری (ورزفلوئید®)

امولسیون مخلوطی ناهمگن مایع در مایع است که در آن قطره های ریز یک مایع در مایعی دیگر بی آنکه در هم درآمیزند، پراکنده است.در حال حاضر امولسیون های قیری (ورزفلوئید®) بر حسب مورد در کلیه کارهای آسفالتی گرم و سرد، انواع آسفالت های حفاظتی ، اندود نفوذی و سطحی و تثبیت خاک به کار می روند. همچنین شرکت ورزیران قادر به تولید انواع امولسیون های (ورزفلوئید®)  کاتیونی و آنیونی  می باشد.


جدول مشخصات امولسیون‌های قیری (ورزفلوئید®)

نوع امولسیون درصد قیر توضیحات
تک کت WK/8 50 درصد جهت آغشته کردن سطح آسفالتی موجود با مواد قیری و ایجاد چسبندگی با لایه آسفالتی جدید
تک کت WK/88 65 درصد جهت آغشته کردن سطح آسفالتی موجود با مواد قیری و ایجاد چسبندگی با لایه آسفالتی جدید
تک کت WK/86 40 درصد جهت آغشته کردن سطح آسفالتی موجود با مواد قیری و ایجاد چسبندگی با لایه آسفالتی جدید
پرایم کت WK/4 30 درصد آماده کردن سطح راه شنی جهت پخش قشر آسفالت و تسهیل چسبندگی قشر آسفالت به بدنۀ راه
پرایم کت WK/44 60 درصد آماده کردن سطح راه شنی جهت پخش قشر آسفالت و تسهیل چسبندگی قشر آسفالت به بدنۀ راه
چیپ سیل WK/5 65 درصد جهت اجرای روکش آسفالت سطحی به ویژه در جاده‌های روستایی و کم ترافیک
فاگ سیل WK/6 30 درصد جهت مرمت شن‌زدگی و کچلی راه و پُرکننده ترک‌های ریز رویه آسفالتی
فاگ سیل WK/66 60 درصد جهت مرمت شن‌زدگی و کچلی راه و پُرکننده ترک‌های ریز رویه آسفالتی
رود میکس WK/7 64 درصد جهت تولید آسفالت‌های سرد با مخلوطی از مصالح سنگی و قیر

error: Content is protected !!