گواهینامه ها

گواهینامه CE اروپا

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

واحد تولیدی منتخب استاندارد

شرکت برتر خدمات بهداشت حرفه ای 1394

محصول نمونه تحقیق و توسعه استان 1388

واحد نمونه استانی با نشان استاندارد 1387

تقدیر نامه آموزش فنی و حرفه ای استانی

صنعتگر برتر استان 1388

واحد نمونه ارزآوری و جذب سرمایه خارجی

تندیس واحد نمونه استانی 1387

تندیس واحد نمونه استانی 1394

گواهینامه بهره وری نیروی کار و انرژی

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

گواهینامه رتبه سیمین واردات و صادرات

error: Content is protected !!