ماستیک پلیمری

Read More

ماستیک قیر پلیمری درزگیری کانال آب ورزسیل® SH/60

ماستیک قیر پلیمری گرم اجرا ماستیک ماده ای با چسبندگی... اطلاعات بیشتر ...

Read More

ماستیک پلیمری درزگیری کانال آب ورزسیل® SH/20

ماستیک قیر پلیمری گرم اجرا ماستیک ماده ای با چسبندگی... اطلاعات بیشتر ...

Read More

ماستیک درزگیر ورزسیل® T10 کارتریج

خمیر درزگیری پایه قیر پلیمری ورزسیل T10 خمیر درزگیری ورزسیل... اطلاعات بیشتر ...

Read More

ماستیک پلیمری درزگیری و آب بندی ورزسیل® T10

ماستیک چیست؟ ماستیک ماده ای با چسبندگی بالا برای درزگیری... اطلاعات بیشتر ...

Read More

ماستیک قیر پلیمری ورزسیل® SH/100

ماستیک قیر پلیمری گرم اجرا ماستیک ماده ای با چسبندگی... اطلاعات بیشتر ...

Read More

ماستیک پلیمری درزگیر آسفالت ورزسیل® SH/90

ماستیک چیست؟ ماستیک ماده ای با چسبندگی بالا برای درزگیری... اطلاعات بیشتر ...

Read More

ماستیک پلیمری درزگیر آسفالت ورزسیل® SH/45

ماستیک چیست؟ ماستیک ماده ای با چسبندگی بالا برای درزگیری... اطلاعات بیشتر ...

Read More

ماستیک پلیمری درزگیر آسفالت ورزسیل SH/30

ماستیک قیر پلیمری گرم اجرا ماستیک ماده ای با چسبندگی... اطلاعات بیشتر ...

Read More

ماستیک پلیمری درزگیر آسفالت ورزسیل SH/15

ماستیک قیر پلیمری گرم اجرا ماستیک ماده ای با چسبندگی... اطلاعات بیشتر ...

error: Content is protected !!