قیر 60/70 ورزیران

Project Description

قیر 60/70

قیر 60/70 ورزیران از طریق انجام فرآیند هوادهی وکیوم باتوم در برج تقطیر این شرکت بدست می آید به نحوی که میزان نفوذپذیری آن در آزمایشگاه و زمان اجرا بین 60 تا 70 باشد. این محصول برای تولید روکش آسفالت در صنعت راهسازی مورد استفاده قرار می گیرد و جزو قیرهای جاده ای با نفوذپذیری متوسط طبقه بندی می شود که برای مناطق معتدل مناسب است. شرکت ورزیران از صادر کنندگان مهم این محصول به کشورهای مختلف است.

قیر نفوذی چیست؟

قیر نفوذی یا اصطلاحا قیر راه سازی محصولی است که از هوادهی وکیوم باتوم بدست می آید و

در صنایع مختلف راه سازی برای تولید آسفالت و ساخت جاده و خیابان مورد استفاده قرار می گیرد. نامگذاری قیرهای نفوذی ورزیران با مطابق استانداردهای بین المللی بر اساس تست «میزان نفوذ پذیری» یا Penetration Grade تعیین می گردد و نام گذاری آنها طبق همین تست مانند قیر 40/50، قیر 60/70 و قیر 85/100 صورت می گیرد.

مشخصات فنی قیر 60/70

تست (آزمایشگاه ورزیران) استاندارد واحد حداقل حداکثر
چگالی در دمای 25 درجه سانتیگراد ASTM D70 °C 1.01 1.06
نفوذپذیری در دمای 25 درجه سانتیگراد ASTM D5 mm 60 70
نقطه نرم شدن قیر 60/70 ASTM D36 °C 46 56
شکل پذیری در دمای 25 درجه سانتیگراد ASTM D113 cm 100
کاهش وزن قیر در حرارت ASTM D6 % 0.2
نفوذپذیری بعد از حرارت ASTM D5 & D6 % 20
نقطه اشتعال قیر ASTM D92 °C 230
میزان حلالیت در تری کلرو اتیلن ASTM D2042 % 99
ناخالصی مواد آلی D-4 (wt)% 0.2

آزمایش نفوذ پذیری قیر یا Penetration Test

در این تست، مقداری از قیر زیر دستگاه Penetration Test قرار می گیرد و میزان نفوذ سوزن استاندارد بر حسب میلیمتر طی مدت زمان 5 ثانیه در آن، مبنای نامگذاری محصول می باشد. قیر 60/70 در گروه قیرهای با نفوذپذیری متوسط قرار می گیرد.

error: Content is protected !!