قیر 85/100 ورزیران

Project Description

قیر 85/100

قیر 85/100 ورزیران از طریق انجام فرآیند هوادهی وکیوم باتوم در برج تقطیر این شرکت بدست می آید به نحوی که میزان نفوذپذیری آن در آزمایشگاه و زمان اجرا بین 85 تا 100 باشد. این محصول برای تولید روکش آسفالت در صنعت راهسازی مورد استفاده قرار می گیرد و جزو قیرهای جاده ای با نفوذپذیری زیاد طبقه بندی می شود که برای مناطق سردسیر مناسب است.

قیر نفوذی چیست؟

قیر نفوذی یا اصطلاحا قیر راه سازی محصولی است که از هوادهی وکیوم باتوم بدست می آید و در صنایع مختلف راه سازی برای تولید آسفالت و ساخت جاده و خیابان مورد استفاده قرار می

گیرد. نامگذاری قیرهای نفوذی ورزیران با مطابق استانداردهای بین المللی بر اساس تست «میزان نفوذ پذیری» یا Penetration Grade تعیین می گردد و نام گذاری آنها طبق همین تست مانند قیر 40/50، قیر 60/70 و قیر 85/100 صورت می گیرد.

مشخصات فنی قیر 85/100

تست (آزمایشگاه ورزیران) استاندارد واحد حداقل حداکثر
چگالی در دمای 25 درجه سانتیگراد ASTM D70 °C 1.01 1.05
نفوذپذیری در دمای 25 درجه سانتیگراد ASTM D5 mm 85 100
نقطه نرم شدن قیر 60/70 ASTM D36 °C 45 52
شکل پذیری در دمای 25 درجه سانتیگراد ASTM D113 cm 100
کاهش وزن قیر در حرارت ASTM D6 % 0.5
نفوذپذیری قیر بعد از حرارت ASTM D5 & D6 % 20
نقطه اشتعال قیر ASTM D92 °C 230
میزان حلالیت در تری کلرو اتیلن ASTM D2042 % 99
ناخالصی مواد آلی D-4 (wt)% 0.2

آزمایش نفوذ پذیری قیر یا Penetration Test

در این تست، مقداری از قیر 85/100 زیر دستگاه Penetration Test قرار می گیرد و میزان نفوذ سوزن استاندارد بر حسب میلیمتر طی مدت زمان 5 ثانیه در آن، مبنای نامگذاری محصول می باشد. قیر 85/100 در گروه قیرهای سفت و با نفوذپذیری کم قرار می گیرد.

error: Content is protected !!